Navigace

Obsah

J E D N A C Í   Ř Á D

zastupitelstva  obce  Martinice u Onšova

 

Zastupitelstvo obce Martinice u Onšova se usneslo podle § 96 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na tomto svém jednacím řádu:

 

Čl.1

Úvodní ustanovení

 

 1. Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.
 2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona hlasováním.

 

Čl.2

Pravomoci zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce rozhoduje o otázkách uvedených v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon o obcích“ dle:

§ 84 – samostatná působnost obce

§ 85 – majetkoprávní úkony

§ 102 odst. 2 

 • písm. c) -ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti
 • písm. d) – vydávat nařízení obce
 • písm. f) – stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a  oddělení obecního úřadu (§ 109 odst. 2)
 •  písm. j) – stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce
 • písm. l) – přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi

  

Čl.3

Svolání jednání zastupitelstva obce

 

 1. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná.
 2. Zasedání zastupitelstva obce svolává starosta nejpozději 7 dnů přede dnem jednání.
 3. Požádá-li o svolání zastupitelstva alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce nebo hejtman kraje, je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva obce nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy  žádost byla doručena obecnímu úřadu.
 4. Nesvolá-li starosta obce zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.
 5. Nesejde-li se zastupitelstvo obce po dobu delší než šest měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, bude postupováno podle § 89 odst. 1 zákona o obcích.

 

Čl.4

Příprava jednání zastupitelstva obce

 

 1. Přípravu jednání zastupitelstva obce zabezpečuje starosta obce. Přitom zejména stanoví:
  1. dobu a místo jednání
  2. odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů,
  3. způsob projednání materiálů a návrhů občanů orgánům obce.
 2. Návrhy výborů, komisí nebo členů zastupitelstva obce se předkládají podle obsahu buď ústně na jednání zastupitelstva obce nebo písemně.
 3. Písemné materiály, určené pro jednání zastupitelstva obce, předkládá navrhovatel v počtu 1 výtisk písemně a 1 výtisk v elektronické podobě na email obce prostřednictvím obecního úřadu, aby mohly být doručeny nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání zastupitelstva obce jeho členům.
 4. Materiály pro jednání zastupitelstva obce obsahují:   
  1. název materiálu,
  2. jeho obsah,
  3. návrh usnesení a důvodovou zprávu.
 5. Důvodová zpráva musí zejména obsahovat:
  1. zhodnocení dosavadního stavu,
  2. rozbor příčin nedostatků,
  3. odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad.
 6. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.
 7. O místě, době a navrženém pořadu jednání zastupitelstva obce informuje starosta občany nejpozději do 7 dnů před jednáním zastupitelstva, a to na úřední desce obecního úřadu. Kromě toho může být informace zveřejněna způsobem v místě obvyklým.

 

Čl.5

Účast členů zastupitelstva obce na jednání

 

 1. Člen zastupitelstva obce je povinen se zúčastnit každého zasedání zastupitelstva, plnit úkoly, které mu uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
 2. Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo pro osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením zasedání zastupitelstva obce. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje zastupitelstvo obce.
 3. Svoji neúčast na zasedání zastupitelstva je člen zastupitelstva povinen omluvit u starosty obce s uvedením důvodu. Také pozdní příchod, nebo předčasný odchod omlouvá starosta nebo předsedající jednání zastupitelstva obce.
 4. Účast na jednání stvrzují členové zastupitelstva podpisem do listiny přítomných.

 

Čl. 6

Pořad jednání

 

 1. Pořad jednání zastupitelstva obce navrhuje starosta obce, který je povinen zařadit do pořadu všechny návrhy splňující náležitosti podle Čl. 4 odst. 2, 3, 4, 5 a 6 tohoto jednacího řádu.
 2. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají dále jeho členové a výbory.
 3. Pravidelnými body pořadu jednání zastupitelstva obce jsou informace obce o činnosti orgánů obce a zprávy o činnosti výborů.
 4. Na schůzi zastupitelstva obce může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na pořad a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo obce souhlas. Starosta (předsedající) sdělí návrh pořadu jednání při jeho zahájení; o něm či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo obce hlasováním.
 5. Požádá-li o to písemně člen zastupitelstva obce nebo výbor, projedná se zařazení požadovaného bodu v programu nejbližšího jednání zastupitelstva obce. Nezařadí-li starosta obce návrh do připravovaného pořadu, musí navrhovateli sdělit důvody jeho nezařazení. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom zastupitelstvo obce.
 6. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na pořad jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce hlasováním.
 7. Požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti mají občané obce, je-li žádost podepsána nejméně 0,5% občanů obce. Záležitost musí být projednána na zasedání zastupitelstva obce nejpozději do 60 dnů. Jde-li o působnost zastupitelstva obce nejpozději do 90 dnů.

 

Čl.7

Průběh jednání zastupitelstva obce

 

 1. Schůzi zastupitelstva obce zpravidla řídí starosta (předsedající).
 2. Starosta (předsedající) řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí starosta  (předsedající) zasedání a svolá nejpozději do 15 dnů náhradní jednání zastupitelstva obce, k témuž nebo zbývajícímu programu.
 3. V zahajovací části jednání starosta (předsedající) prohlásí, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť, nechá zvolit návrhovou komisi a určí dva členy zastupitelstva obce za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předcházejícího zasedání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.
 4. Zápis, proti němuž nebyly námitky členů obecního zastupitelstva podány, se pokládá za schválený. Pokud námitky byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů.
 5. Úvodní slovo k hlavním zprávám přednese předkladatel.
 6. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí do rozpravy musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva obce, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
 7. Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.
 8. Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s tímto jednacím řádem. Toto oprávnění mají také fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost, nebo jsou cizími státními občany a v obci jsou hlášeny k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.
 9. Starosta předkládá zastupitelstvu obce k rozhodnutí usnesení v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon byl starostou pozastaven pro nesprávnost. Je povinen věc vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh. Zastupitelstvo obce rozhodne hlasováním.
 10. Zastupitelstvo obce může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout, nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo více bodům pořadu.
 11. Do diskuse se mohou členové zastupitelstva obce  přihlásit jenom do konce rozpravy.
 12. Nikdo, komu předsedající neudělí slovo, nemůže se ho ujmout.
 13. Zastupitelstvo obce se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání např.:
  • nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než 2 x,
  • doba diskusního vystoupení se omezuje, min. však na 5 min. a u předkladatele na 10 min.,
  • technické poznámky se zkracují na dobu 3 min.
 14. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce; o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.
 15. Návrh je přijat, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů zastupitelstva obce. Toto pravidlo platí jen tehdy, nejedná-li se o součásti usnesení.

 

Čl. 8

Příprava usnesení zastupitelstva obce

 

 1. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z rozpravy členů zastupitelstva obce.
 2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulován stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a zastupitelstvu obce předkládá návrhová komise.
 3. Usnesením zastupitelstva obce se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, jiným členům zastupitelstva obce a výborům.

 

Čl. 9

Hlasování

 

 1. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
 2. Hlasování probíhá vždy po ukončení rozpravy ke každému bodu pořadu zasedání.
 3. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva obce hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
 4. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
 5. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo obce nejprve o  variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
 6. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo obce na návrh starosty usnést na dohadovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve politické skupiny členů zastupitelstva, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání zastupitelstva obce se přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, starosta obnoví přerušené jednání zastupitelstva obce, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí starosta návrh za odmítnutý.
 7. Nepřijme-li zastupitelstvo obce navržené usnesení, nebo žádnou z jeho předložených variant, návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.
 8. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo obce. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.
 9. Usnesení zastupitelstva obce a obecně závazné právní předpisy obce (obecně závazné vyhlášky a nařízení obce) podepisuje starosta spolu s místostarostou.
 10. Zveřejnění usnesení zastupitelstva obce se provádí vyvěšením na úřední desce, pokud není zákonem stanovena jiná forma zveřejnění.

 

Čl. 10

Interpelace členů zastupitelstva obce

 

 1. Členové zastupitelstva obce mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na jednotlivé členy výborů, na další orgány zřízené nebo založené obcí a požadovat od nich vysvětlení.
 2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně; připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.
 3. Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta obce na následujícím zasedání zastupitelstva obce. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo obce.
 4. Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva obce se zaznamenávají v zápise.

 

Čl.11

Diskuse občanů

 

 1. Občané obce a osoby uvedené v § 7, odst. 8 tohoto jednacího řádu mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty členy zastupitelstva obce, její jednotlivé členy, na další orgány obce obcí založené a požadovat od nich vysvětlení.
 2. Na dotazy a připomínky a podněty odpovídá dotazovaný bezodkladně; připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.
 3. Pokud tazatel vyjádří nespokojenost s vyřízením dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo obce.

 

Čl.12

Péče o nerušený průběh jednání

 

 1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.
 2. Nemluví-li řečník k věci, nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.

 

Čl. 13

Ukončení zasedání zastupitelstva obce

 

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva obce pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména pokud nastaly skutečnosti znemožňující nerušené jednání; v těchto případech zasedání svolá znovu nejpozději do 15 dnů.

 

 

 

Čl. 14

Výbory

 

 1. Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.
 2. Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.
 3. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Je volen zastupitelstvem obce na návrh starosty.
 4. Členy výboru volí zastupitelstvo obce na návrh předsedy výboru.

 

 

Čl. 15

Pracovní skupiny

 

 1. Pro přípravu stanovisek a expertíz může zastupitelstvo obce zřídit pracovní skupiny.
 2. Do těchto pracovních skupin zastupitelstvo obce volí své členy a podle potřeby další odborníky.
 3. Funkce pracovních skupin končí splněním úkolů, nejpozději skončením zasedání zastupitelstva obce.

 

 

 

Čl. 16

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

 

 1. O průběhu jednání zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá obecní úřad. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
 2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.
 3. V zápise se uvádí:
  • den a místo jednání,
  • hodina zahájení a ukončení,
  • doba přerušení zasedání,
  • jména určených ověřovatelů zápisu,
  • počet přítomných členů zastupitelstva obce, jména omluvených i neomluvených členů,
  • schválený pořad jednání,
  • průběh rozpravy se jmény řečníků,
  • podané návrhy,
  • průběh a výsledek  hlasování,
  • podané dotazy,
  • přijaté znění usnesení,
  • další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva obce měly stát součástí zápisu.
 4. Zápis je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta a určení dva ověřovatelé. Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí 10 let je předán státnímu okresnímu archivu k archivaci.
 5. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhoduje nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

 

 

 

Čl.17

Zabezpečení a kontrola usnesení

 

Kontrolní výbor sleduje a kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a navrhuje opatření směřující k odstranění nedostatků. Písemný zápis s vyjádřením kontrolovaného orgánu, popřípadě zaměstnance předkládá zastupitelstvu obce.

 

 

Čl. 18

 

Tento jednací řád schválilo zastupitelstvo obce Martinice u Onšova dne 30.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Novotná

místostarosta

 

 

Klára Andělová

starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1